Přihlašování

Uživatelské jméno:

Heslo:
Nová registrace

Zapomenuté jméno/heslo

  Menu
  Nové inzeráty
INZSYS_BLOK
  Pálenice dne:
technologie pálenice
technologie pálenice
  anketa
Pálili jste někdy slivovici i doma?

Ano, často (7902 hl.)
 
Ano, někdy (5652 hl.)
 
Ano, výjímečně (5297 hl.)
 
Ne, nikdy (6242 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 25093
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Počítadlo
TOPlist
  Kontakty
PaleniceNET
admin: marty
Kontakt
ZÁKON O LIHU - znění platné od 1.1.2007

Zákon o lihu, na vaše žádosti jej v tomto článku zveřejňuji.Sbírka: 75/2006 Částka: 29/2006
Datum: 15.3.2006

75
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"(5) Kvasný líh bezvodý zvláštně denaturovaný tak, aby mohl být výhradně použit pro výrobu směsi s minerálním olejem určeným pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla6a) (dále jen "bioetanol"), musí být denaturován kontinuálně při výstupu z výrobního zařízení a poté, co proteče měřidlem.


--------------------------------------------------------------------------------
6a) Příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 10 odst. 2 se za slova "denaturačního prostředku" vkládají slova "nebo jiného minimálního množství denaturačního prostředku".

3. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) používat líh syntetický, líh sulfitový, líh kvasný surový, líh kvasný rafinovaný technický, líh kvasný bezvodý a bioetanol k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,".

4. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Bioetanol musí být vyroben z biologicky rozložitelných částí výrobků, které vznikly z provozování zemědělství nebo z provozování odvětví zpracovatelského průmyslu, která na zemědělství navazují.".

5. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Bioetanol je možné používat pouze pro výrobu směsi s minerálním olejem určeným pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.".

6. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6,
b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,
g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,
h) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a), nebo
i) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení Generálního ředitelství cel podle § 13 odst. 4.

(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo odstavce 2,
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
c) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e),
d) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), nebo
e) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f) a g).".

7. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14, 15 a 15a znějí:

"§ 17a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením,
b) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6,
c) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
d) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
e) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
f) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
g) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,
h) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu, nebo
i) poruší zákazy pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo b).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel pěstitelské pálenice dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede o každém případu pěstitelského pálení evidenci podle § 4 odst. 9,
b) provozuje výrobní zařízení pěstitelské pálenice, které neodpovídá popisu a nákresu výrobního zařízení, jak byl přiložen k žádosti o vydání povolení k pěstitelskému pálení podle § 4 odst. 1,
c) při výrobě ovocného destilátu smísí dohromady suroviny pěstitelů bez jejich písemného prohlášení o souhlasu podle § 4 odst. 7 písm. e), nebo
d) použije k pálení jiné suroviny, než je stanoveno v § 4 odst. 4.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba vyrábějící nebo upravující líh dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),
b) poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo d),
c) poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. a) až d),
d) nedodrží podmínku pro výrobu lihu podle § 5 nebo zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 4,
e) poruší povinnost uloženou v § 13 odst. 5,
f) poruší podmínku pro denaturaci lihu podle § 9 odst. 1 a 2,
g) použije pro denaturovaný líh denaturační prostředek dodaný kupujícím, aniž by od kupujícího převzala vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu a koncentraci vydané podle zvláštního zákona7), nebo
h) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení Generálního ředitelství cel podle § 13 odst. 4.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede a neuzavírá evidenci podle § 15 odst. 2 písm. a),
b) neuchová nebo nepředloží celnímu úřadu evidenci podle § 15 odst. 2 písm. b), nebo
c) nezjistí ke dni uzávěrky evidence fyzickou zásobu lihu.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu tím, že nevyhotoví záznam o denaturaci lihu podle § 9 odst. 3 písm. a) až c).

(7) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 6,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c), odstavce 2 písm. b), c) a d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavců 4 a 5,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f) a h),
d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) a f) nebo odstavce 3 písm. d), e) a g),
e) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) nebo odstavce 3 písm. a), nebo
f) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g) a h).

§ 17b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. f) a g) a správní delikty právnických osob podle § 17a odst. 1 písm. g) a h) projednává v prvním stupni Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen "Inspekce")15). Ostatní přestupky a správní delikty právnických osob v prvním stupni projednává celní úřad.

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad podle zvláštního zákona15a).

(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

--------------------------------------------------------------------------------
14) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
15) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
15a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 20 odst. 2 se na konci věty doplňují slova "s výjimkou řízení o ukládání pokut (§ 17), na které se vztahuje správní řád16)".

9. V § 21 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 15b zní:

"f) metody stanovení množství bioetanolu v jednotkách shodných s jednotkami používanými při výrobě a distribuci motorových paliv15b).

--------------------------------------------------------------------------------
15b) Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.".

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
 

| Autor: admin | Vydáno dne 09. 06. 2008 | 13813 přečtení |
| Počet komentářů: 38 | Přidat komentář |
| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na nnými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.